Build PH
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้น จึงได้จัดตั้งโปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขศึกษา เมื่อปี พ.ศ.2540 เพื่อผลิตนักวิชาการที่มีความรู้ด้านสุขศึกษา แต่ภายหลังการประเมินหลักสูตร พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความประสงค์ที่จะใด้มาซึ่งบัณฑิตที่มีความรู้ด้านสาธารณสุขชุมชนเป็นสำคัญ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตจึงปรับปรุงหลักสูตรให้มีความชัดเจนเพิ่มขึ้นและได้ปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต อย่างไรก็ดีจากการตรวจสอบและประเมินหลักสูตร ชี้ให้เห็นว่า หลักสูตรนี้ยังไม่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ นอกจากนี้บัณฑิตยังมีข้อจำกัดในการต่อยอดทางการศึกษาที่สูงขึ้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจึงได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมไปถึงทันต่อสถานการณ์โรคในปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้ตอบสนองและตรงต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในปี พ.ศ.2552 -2559 และในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาปรับเปลี่ยนเป็น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เพื่อดูแลสุขภาพคนทุกกลุ่มวัยให้มีสุขภาพที่ดีและสาธารณสุขไทย 4.0 สุขภาพที่ยั่งยืนสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยสภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 13 มกราคม 2560 และสภาการสาธารณสุขให้ความเห็นชอบตามหนังสือที่ สธช.164/2560 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 และทำการเปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560