ปรัชญา

ผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้วิทยาการสมัยบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างเหมาะสม เพื่อดูแลสุขภาพคนทุกกลุ่มวัยให้มีสุขภาพดี