หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health)

 

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Health

ชื่อปริญญา

 • ชื่อเต็ม (ไทย) : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 • ชื่อย่อ (ไทย) : ส.บ.
 • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :Bachelor of Public Health
 • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.P.H.

 

ความสำคัญ

          การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคน นำไปสู่สถานการณ์โรคเรื้อรังที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในสังคม ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่คุกคามสังคมไทยในยุคปัจจุบัน งานสาธารณสุขจึงเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญยิ่งโดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ รวมถึงแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ กลไกหลักอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุข คือ บุคลากรทางด้านสาธารณสุข ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ในการชี้แนะ ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู รวมถึงการจัดการปัญหาด้านสาธารณสุขหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรอิสระได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นและมีความต้องการกำลังคนทางด้านสาธารณสุข เพื่อดำเนินแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รวมถึงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่

          ทั้งนี้ การที่สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เพื่อเพิ่มโอกาสสำหรับการประกอบอาชีพในสายงานวิชาชีพด้านสาธารณสุขแก่บัณฑิต ตามแนวทางการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขภายใต้หลักคิดในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 รวมไปถึงช่วยตอบสนองความต้องการใช้บัณฑิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามัน ซึ่งเป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการสร้างบุคลากรด้านสาธารณสุขเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ยุคสังคม 4.0 โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนา คือ ประชาชนมีสุขภาพดีและระบบสุขภาพที่ยั่งยืนสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2558-2577) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ต่อไป

 

วัตถุประสงค์

 1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและความสามารถดังต่อไปนี้
 2. มีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ด้านสาธารณสุขและบูรณาการศาสตร์อื่นๆ ในกระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพ ตลอดจนการป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังโรค และสร้างเสริมสุขภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาพดี
 3. มีทักษะในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพด้านสาธารณสุข

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสุขศึกษา นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ นักโภชนาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิจัยทางด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระด้านสุขภาพ
 • หน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงสาธารณสุข (เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น) กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
 • หน่วยงานภาคเอกชน เช่น คลินิก โรงงานอุตสาหกรรม มูลนิธิ สมาคม องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) สถานประกอบการ และองค์การระหว่างประเทศ
 • ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ด้านสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

อ่านเพิ่มเติม กดเพื่อดาวน์โหลด : รายละเอียดหลักสูตร