เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 อ.อารยา ข้อค้า ได้จัดกิจกรรมฝึกทักษะการประกอบอาหารเหลวสำหรับให้ผู้ป่วยทางสายยาง ให้กับนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (สธบ.62) ซึ่งเป็นกิจกรรมในรายวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข ณ ห้องโภชนศาสตร์ อาคารศูนย์แพทย์ทางเลือก (ตึก 15) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

Liquid diet 03

Liquid diet 06
Liquid diet 01 Liquid diet 02
Liquid diet 05 Liquid diet 04

สื่อมัลติมีเดีย