คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ "รศ.ดร.ชญานิศ ลือวานิช" ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ณ วันที่ 9 มกราคม 2563

 

Chayanit congrats2

สื่อมัลติมีเดีย