รศ.ดร.ชญานิศ ลือวานิช
อ.จิตติพงศ์ สังข์ทอง
อ.ศุภิกา วงศ์อุทัย
18 มิถุนายน 2562
อ.อารยา ข้อค้า
18 มิถุนายน 2562
อ.อาทิตยา จิตจำนงค์
อ.ฐาปกรณ์ ก้อนทองคำ